ORZECZENIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

Nastaje moment kiedy musisz zmierzyć się z całą papierkową robotą, biurokracją, przepisami oraz długimi kolejkami, a nie wiesz od czego zacząć. Nadal nie możesz pogodzić się z niesprawiedliwością jaka spotkała Twoje dziecko, ale musisz zacząć działać. Bez odpowiednich środków lub nawet małego wsparcia od państwa, które należy się Tobie i Twojemu dziecku, będzie ciężko coś osiągnąć. Nie masz zielonego pojęcia od czego powinno się zacząć. Przecież trzeba jak najszybciej z pociechą zacząć uczęszczać na rehabilitacje, do lekarzy, szukać nowych wyjść i możliwości… A tu nikt nawet nie dał małej wskazówki… Korzystając z rad wujka Google w głowie masz wielki harmider…  A tu płacz Twojej pociechy i odkładasz poszukiwania i działanie na jutro..

 

Postanowiliśmy podzielić się swoim doświadczeniem, ze wszystkimi, którzy znaleźli się w podobnej lub takiej samej sytuacji co my. Chcemy oszczędzić wszystkim mamą i tatą licznych przeszukiwań internetu w celu znalezienia jakichkolwiek informacji, chodzenia do urzędu po kilkakroć razy związku z brakiem odpowiednich dokumentów lub praktykowania metody prób i błędów. Chcemy zaoszczędzić Wam marnowania czasu, który można spędzić ze swoja pociechą.

 

Dziś zaczynamy od najważniejszego dokumentu – orzeczenie o niepełnosprawności, które musi mieć każde dziecko niepełnosprawne. Bez niego nie będziemy mogli się starać o żadne dodatki takie jak:

 •  uzyskanie odpowiedniego zatrudnienia (w tym w zakładach aktywności zawodowej i zakładach pracy chronionej), możliwość uczestnictwa w szkoleniach (w tym specjalistycznych), korzystania ze ściśle określonych przywilejów pracowniczych (m.in.: prawo do dodatkowego urlopu wypoczynkowego, dłuższej przerwy w pracy, krótszego wymiaru czasu pracy), możliwość wsparcia działalności gospodarczej lub rolniczej,
 • uczestniczenie w terapii zajęciowej realizowanej w warsztatach terapii zajęciowej oraz możliwość uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych,
 • dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki:
  • pomocnicze oraz pomoce techniczne, ułatwiające funkcjonowanie danej osoby;
  • ulgi w podatkach, zniżki w komunikacji, zwolnienie z opłat radiowo-telewizyjnych (abonamentu);
  • usługi socjalne, opiekuńcze, terapeutyczne i rehabilitacyjne świadczone przez instytucje pomocy społecznej, organizacje pozarządowe oraz inne placówki;
  • uprawnienia do zasiłku pielęgnacyjnego i innych świadczeń rodzinnych (np. dodatków do zasiłku rodzinnego związanych z niepełnosprawnością) oraz do zasiłku stałego z pomocy społecznej.

Jak na wszystko, na ten papierek tez trzeba poczekać, dlatego najlepiej jest jak najszybciej zacząć się o niego starać.

 

Aby uzyskać orzeczenie o niepełnosprawności musimy złożyć odpowiedni wniosek, który powinien zawierać:

 • dane osobowe: imię i nazwisko wnioskodawcy, datę urodzenia, adres zamieszkania,
 • cel uzyskania orzeczenia (np. uzyskanie świadczeń finansowych z pomocy społecznej, posiadania uprawnień do korzystania z ulg, karty parkingowej, możliwość korzystania z warsztatów terapii zajęciowej),
 • uzasadnienie wniosku (czyli określenie sytuacji społecznej i zawodowej, informacje o tym, czy dana osoba ubiegała się wcześniej o ustalenie niepełnosprawności i czy pobiera świadczenia z ubezpieczania społecznego).

Poza tym wymagane są:

 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane przez lekarza, pod którego opieką znajduje się wnioskodawca (może to być lekarz pierwszego kontaktu), zaświadczenie takie ważne jest miesiąc od daty wydania i w tym czasie należy złożyć wniosek,
 • oryginały lub uwierzytelnione kopie dokumentacji medycznej (historia choroby), umożliwiające ocenę stopnia niepełnosprawności,
 • jeśli wniosek dotyczy uzupełnienia wydanego wcześniej orzeczenia o niezbędne wskazania, bez których dana osoba niepełnosprawna nie może korzystać z jakiejś ulgi, musi ona złożyć oświadczenie o posiadaniu prawomocnego orzeczenia, ale bez wymaganych wskazań (np. brak jest w dokumencie informacji, że jest niewidoma). Wymagane druki wniosku do wypełnienia można otrzymać w zespole ds. orzekania o niepełnosprawności (można się zwrócić do zespołu o przesłanie czystych wniosków pocztą).

 

Druki wniosku o wydanie orzeczenia oraz zaświadczenia lekarskiego można pobrać ze stron właściwych zespołów orzekających lub otrzymać je w ich siedzibach. Każdy zespół ma swoje wzory formularzy, gdyż rozporządzenie nie narzuca jednego ich wzoru.

Jeżeli nie masz czasu szukać wniosku na stronach bądź iść do urzędu, serwis ewnioski.pl przygotował uniwersalny wzór wniosku, na podstawie szablonów z kilkudziesięciu powiatów i miast z całej polski.

Uniwersalny wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności

 

Należy pamiętać, że może on się nieco różnić od wzoru wniosku w Twoim mieście czy powiecie, jednak każdy zespół orzekający nie może odmówić przyjęcia dokumentów, a w razie braków bądź błędnego wypełnienia ma obowiązek szczegółowego udzielenia informacji.

Kompletne wnioski, wraz z dokumentacją choroby, składa się (lub wysyła listem poleconym) do PZON/MZON (powiatowego bądź miejskiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności).

Następnie oczekuje się na listowne powiadomienie o terminie posiedzenia składu orzekającego (otrzymuje się takie powiadomienie z wezwaniem do stawienia się w zespole, nie później niż 7 dni przed dniem posiedzenia).

 

Jak wygląda posiedzenie

Podczas posiedzenia przeprowadza się badanie lekarskie (ocenę stanu zdrowia osoby zainteresowanej lub dziecka oraz dokonuje się oceny ograniczeń w pełnieniu ról życiowych), będących następstwem naruszenia sprawności organizmu. Niestawienie się osoby zainteresowanej na posiedzenie powoduje pozostawienie sprawy bez rozpatrzenia. Jeżeli jednak okoliczność niestawienia się jest usprawiedliwiona ważnymi przyczynami lub zdarzeniami losowymi (nagła choroba, wypadek itp.), przewodniczący zespołu na wniosek osoby zainteresowanej wyznacza nowy termin rozpatrzenia sprawy.

W naszym wypadku czekaliśmy po złożeniu dokumentów około miesiąca na wezwanie do stawienia się przed komisją. Gdy nadszedł długo wyczekiwany termin Arek trafił do szpitala i nie mógł uczestniczyć na posiedzeniu. Z wielką nadzieją poprosiliśmy lekarza prowadzącego o wypisanie zaświadczenia o tym, że Arek przebywa w szpitalu z powodu problemów z układem moczowym. Przyznali nam orzeczenie, tylko na trzy lata (orzeczenie o niepełnosprawności można dostać do 16 roku życia), ale przynajmniej w tym gorącym okresie mieliśmy to z głowy i mogliśmy po dostaniu dokumentu rozpocząć poszukiwania ośrodka rehabilitacyjnego. Gdyby nam się nie udało musielibyśmy czekać na ustalenie kolejnego terminu i modlić się aby Arek był w tym czasie zdrowy. Oczywiście takie postępowanie uniemożliwiłoby nam korzystanie z bezpłatnej rehabilitacji albo oczekiwania w kolejce na zapis lub darmowych przejazdów komunikacja itp.

 

Odwołanie

Jeżeli nie zgadzamy się z decyzja komisji lub jakimkolwiek zapisem w jego treści, można się odwołać w terminie 14 dni od doręczenia orzeczenia, do Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności za pośrednictwem powiatowego zespołu, który wydał orzeczenie. Z kolei od tego orzeczenia przysługuje odwołanie do Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych za pośrednictwem wojewódzkiego zespołu. Postępowanie w takich sprawach jest wolne od opłat sądowych.

PZON/MZON przy orzekaniu stopnia niepełnosprawności danej osoby bierze pod uwagę:

 • ocenę stanu zdrowia wystawioną przez lekarza – przewodniczącego składu orzekającego, zawierającą opis przebiegu choroby zasadniczej i chorób współistniejących oraz wyniki dotychczasowego leczenia i rehabilitacji
 • wiek, płeć, wykształcenie, zawód i posiadane kwalifikacje,
 • ewentualne zatrudnienie i warunki pracy (np. czy osoba może pracować jedynie w warunkach pracy chronionej). Przy ocenie zachowania zdolności do
  • pracy osoby, która nie była wcześniej zatrudniona, bierze się pod uwagę, czy i jakie zatrudnienie mogłaby podjąć przy uwzględnieniu jej wykształcenia i posiadanych kwalifikacji, przy obniżonej sprawności organizmu, porównując ją do osoby o podobnym wykształceniu i kwalifikacjach w pełni sprawnej psychicznie i fizycznie,
  • możliwości przewrócenia zdolności danej osoby do pracy – wykonywanej do tej pory lub innej – poprzez poddanie jej leczeniu, rehabilitacji lub przekwalifikowanie,
  • możliwości poprawy funkcjonowania danej osoby w życiu codziennym oraz w pełnieniu ról społecznych (poprzez leczenie, rehabilitację, zaopatrzenie w przedmioty i środki pomocnicze ortopedyczne, specjalistyczne usługi opiekuńcze).
  • ograniczenia występujące w samodzielnej egzystencji i uczestnictwie w życiu społecznym.

   

  Zespół ocenia również, czy istnieje konieczność korzystania przez daną osobę z:

 • odpowiedniego zatrudnienia,
 • szkoleń,
 • uczestnictwa w terapii zajęciowej,
 • konieczności zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
 • systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji,
 • ulg i uprawnień,
 • prawa do niestosowania się do niektórych znaków drogowych (możliwość uzyskania karty parkingowej w przypadku osób o obniżonej sprawności ruchowej).
 • W przypadku zmiany stanu zdrowia osoba z niepełnosprawnością, posiadająca ważne orzeczenie, może wystąpić do zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności o ponowne rozpatrzenie sprawy i wydanie nowego orzeczenia uwzględniającego zmianę stanu zdrowia.

Gdy uda nam się w końcu dobrnąć do samego końca, z orzeczeniem udajemy się do starosty, który wystawia legitymację, która jest podstawą do korzystania z ulg i przywilejów dla osób niepełnosprawnych.

 

 

Gdy kończy się termin ważności orzeczenia

Jeśli dobiega końca okres, na jaki zostało wydane dotychczasowe orzeczenie, przedstawiciel ustawowy dziecka może wystąpić z wnioskiem o ponowne ustalenie niepełnosprawności w związku z upływem ważności posiadanego orzeczenia. Należy przy tym pamiętać, że taki wniosek można złożyć nie wcześniej niż na 30 dni przed upływem terminu ważności posiadanego przez dziecko orzeczenia o niepełnosprawności.W takim przypadku termin posiedzenia składu orzekającego rozpatrującego wniosek o wydanie kolejnego orzeczenia powinien być wyznaczony niezwłocznie po upływie ważności dotychczasowego orzeczenia. Dzięki temu dziecko będzie mogło zachować ciągłość statusu osoby niepełnosprawnej, co jest istotne, by zapewnić dziecku możliwość nieprzerwanego korzystania z ulg i uprawnień.

 

 


 

 

Mamy nadzieje, że zgromadzona nasza wiedza oraz doświadczenie pomogą komuś w staraniu się o orzeczenie o niepełnosprawności. Służymy swoja pomocą i zawsze chętnie pomożemy i odpowiemy na każde pytania, dlatego czekamy na Wasze komentarze i wiadomości na blog@nakolkach.com 🙂

 

 

 

Podziel się tym postem

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

5 odpowiedzi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *